แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม

Get Adobe Flash player

นศ.ชอบวิชาใดมากที่สุด

ชอบวิชาใดเลือกได้ตามใจ
 

ศิษย์เก่าเทคนิคอุตฯ

ประวัติคณาจารย์ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษาคติประจำใจ
E-mail:

นายยงยุทธ   คงคำ
96 หมู่ 2 ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
081-2952262
พ.ศ.2528  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
พ.ศ.2530  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2543  ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี

ทำทุกวัน ให้ดีที่สุด
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษาคติประจำใจ
E-mail:
นายธเนศ   สุวรรณเรืองศรี
127/133 หมู่ 3 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี 20000
081-8656842
ระดับ ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา
คติประจำใจ
E-mail:
นายวรวุฒิ   อรัญยกรกุล
102/1 หมู่ 2 ตำบล มาบไผ่ อ.บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
089-4802426
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
คิดก่อนทำ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษาคติประจำใจ
E-mail:
นายมนตรี   ธรรมสอน
32/144 หมู่ 6 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
038-357284, 080-3003781, 081-6817722
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา
คติประจำใจ
E-mail:

นายนพรัตน์   ต.เจริญสุขดี
52 ซอย 2 ถนน ศรีกุญชร อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
081-1735026
ระดับ ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอรโทร
ประวัติการศึกษา


คติประจำใจ
E-mail:
นายพรสวัสดิ์   มะรุมดี
101/51 หมู่ 1 ตำบล หนองรี อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
087-8228034
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัด ลำปาง
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ทำดีได้ดี
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา

คติประจำใจ
E-mail:
นายวิสูตร   ทำกิจการ
5/27 หมู่ 7 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
081-8258898
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
อุปสรรค คือ โอกาส
-

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา

คติประจำใจ
E-mail:
นายกฤษณ   ลีธนานุวัฒน์
2 ถนน เทศบาลสาย 2 ตำบล ขลุง อำเภอ
ขลุง จังหวัด ชลบุรี 22110
081-1778050
ระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
ไม่มีอะไรที่ มนุษย์ทำไม่ได้
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา
คติประจำใจ
E-mail:

นายณรงค์   ไชยมงคล
220/15 หมู่ 2 ถนน สุขาภิบาล 6 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี 20110
081-8568470
พ.ศ.2540   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2542   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2545   ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ทุกข์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา


คติประจำใจ
E-mail:

นายจำรัส   โสแสนน้อย
117 หมู่ 3 ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
081-3912296
พ.ศ.2541   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
พ.ศ.2543   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
พ.ศ.2545   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันราชภัฏเลย จังหวัด เลย
พ.ศ.2552   ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ท้อได้..แต่ไม่ยอมถอย
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา

คติประจำใจ
E-mail:

นายณัฐวิโรจน์   อินยัง
1  หมู่ที่ 9 ตำบลท่าไม้  อำเภอพรานกระต่าย   จังหวัดกำแพงเพชร
087-327-8981
พ.ศ.  2547   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    สาขาวิชา ช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2550  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )   สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2552  ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

เอาเท่าที่ได้  ใช้เท่าที่มี  และดีพอที่จะทำได้
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา

คติประจำใจ
E-mail:

นายชนะศักดิ์   โพธิ์แก้ว
66/6 หมู่ 12 ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
084-9059677
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาพระยา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี กำลังศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตเทเวศน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
-
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา
คติประจำใจ
E-mail:
นางสาว ภคณฐกร  มะปรางอ่อน
523/7 หมู่ 6 ตำบล เขาดินทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
087-4809709
พ.ศ.2546  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี
พ.ศ.2550   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี
พ.ศ.2553   ปริญญาตรี
สาขาวิชา การศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
ตัวอย่างที่ดี  มีมากกว่าคำสอน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
ชื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทร
ประวัติการศึกษา


คติประจำใจ
E-mail:
นายกิตติ   สำราญ (ผู้ช่วยอาจารย์)
36 หมู่ 5 ตำบล บางนาง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
081-0033647
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี
ระดับ ปริญญาตรี กำลังศึกษาในคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
-
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน