เกร็จความรู้จราจร

Web E-Organize

ประวัติ หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม

ชื่อ  : นาย ทวีศักดิ์  นามสกุล : แสงพิทักษ์

เพศ : ชาย  อายุ : 53 ปี  สถานภาพ : สมรส

อาชีพปัจจุบัน : ครู  ปัจจุบันประกอบวิชาชีพครูมาเป็นระยะเวลา : 24 ปี

 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปีที่จบการศึกษา 2544

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบการศึกษา 2546

 

ประวัติการทำงาน

ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ แสงพิทักษ์ เกิดวันเสาร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พุธศักราช 2503 เริ่มเข้าทำงานครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2526 ที่ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีตำแหน่งครูฝึกอาชีพหลัก

สูตรระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์ และเริ่มเข้าทำงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ตำบลหนองตำลึง

อำเถอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2532 ตำแหน่งครูแผนกช่างยนต์ ตำแหน่ง

ปัจจุบันหัวหน้าภาควิชาช่างอุตสาหกรรม อายุงานปัจจุบัน 24 ปี 8 วัน คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหา-

บัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถานที่ปฎิบัติงานปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค-

ตะวันออก (อี.เทค) ตำบลหนองตำลึง อำเถอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2534

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2535

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2538

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2539

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2540

-ได้รับโล่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2541

-ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 5 ธนวาคม พุทธศักราช 2541

-ได้รับโล่ทองถาวรประจำปีการศึกษา 2542

-ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พุทธศักราช 2542

-ครูตัวอย่างผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ คุรุสภา อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2544

-ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการประเมินครูแกนนำ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2544

-ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงา่นคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2545

-ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2546

-ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฎิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2549

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2551

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฎิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2552

-ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พุทธศักราช 2552

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฎิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2553

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฎิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่ 231 หมู่  2 ตำบล  หนองตำลึง อำเภอ  พานทอง  จังหวัด   ชลบุรี  รหัสไปรษณ๊ย์ 20160

โทรศัพท์ 038-206-081 โทรสาร 038-789-093, 038-206-788  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน