เกร็จความรู้จราจร

Web E-Organize

เครื่องหมายจราจร


ห้ามเข้า

ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

หยุด

ความหมาย รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้ทาง

รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ให้รอสวนทางมาก่อน

ห้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อนถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

ห้ามเข้า

ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามแซง

ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ห้ามกลับรถไปทางขวา

ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์

ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสามล้อ

ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาม

ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสามล้อ

ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามคน

ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามใช้เสียง

ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

ห้ามจอดรถ

ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

ห้ามหยุดรถ

ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

หยุดตรวจ

ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

จำกัดความเร็ว

ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

ให้ชิดซ้าย

ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

ให้ชิดขวา

ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย

ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวซ้าย

ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวขวา

ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

วงเวียน

ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ แก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อนห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

สุดเขตบังคับ

พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

ทดสอบใบขับขี่

แบบทดสอบใบขับขี่