Web E-Organize

ลิงค์ภายนอก

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2021
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ระเบียนการใช้โทรศัพท์แผนก

แผนกภาษาไทย-สังคม

Course-Syllabus ปวส.

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่  1/2561  แผนกภาษาไทย-สังคม

ระดับ ปวส.

1. รหัสรายวิชา  3000-1101 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

2. รหัสรายวิชา  3000-1501   วิชาชีวิตกับสังคมไทย

3. รหัสรายวิชา  3000-1502   วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

4. รหัสรายวิชา  3000-1601   วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

 

Course-Syllabus ปวช.

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 แผนกภาษาไทย-สังคม

ระดับ ปวช.

1. รหัสรายวิชา 2000 –1102 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

2. รหัสรายวิชา 2000 - 1607 วิชาเพศวิถีศึกษา

3. รหัสรายวิชา 2000 –1507 วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

 

ตารางสอนอาจารย์

ตารางสอนอาจารย์ภาคเรียนที่  1/2561

อาจารย์พิสมัย แก้วมณี

อาจารย์สมควร  ทองฮ้า

อาจารย์วัชรียา  สุวรรณรินทร์

อาจารย์พิชฐญาณ์  ธนสงวนวงศ์

อาจารย์วีราภรณ์  อุทัย

อาจารย์จันทรา  คูหเพ็ญแสง

อาจารย์วันเพ็ญ  บุญมา

อาจารย์สุภาพร   ชาวสวน

อาจารยฺ์สุเมธ  โฉมรุ่ง

อาจารย์ธนัญญา  เลิศกิจเจริญผล

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เรณู    เงาะจันทรา

อาจารย์เพชรรัตน์  สาพิมาน

อาจารย์สุธาสินี  เลี่ยงกี่

อาจารย์อัจฉรา  สร้อยสน

อาจารย์วรวุฒิ  วิจารณ์พล