พิมพ์

ASEAN Community Roadshow

เขียนโดย วิทยาลัยอี.เทค on . ในหมวดหมู่ ASEAN เรียนรู้อาเซียน

กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ และพิธีเปิดโครงการ ASEAN Community Roadshow

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

และพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ จังหวัดพิษณุโลก

 

              กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๗/๕๕๘ และพิธีเปิดโครงการ ASEAN Community Roadshow ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียนเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

             ๑.  กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัด “โครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์” ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น  ๒ ช่วง ได้แก่

                    ๑.๑ การจัดการบรรยายและการเสวนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับความพร้อม และศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเสวนาเกี่ยวกับภาพรวมและโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์จากประชาคมอาเซียน โดยรองอธิบดีกรมอาเซียน และนายสุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำนาญการ กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

                    ๑.๒ การจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มการเมืองและความมั่นคง (๒) กลุ่มเศรษฐกิจ และ (๓) กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

             ๒. คณะฯ ได้ร่วมจัดพิธีเปิดโครงการ ASEAN Community Roadshow ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายสมยศ รอดแช่ม นายอำเภอหล่มสัก (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณณ์) และนายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมร่วมเปิดนิทรรศการ โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมประมาณ ๑๒๐ คน

             โครงการดังกล่าวเป็นการนำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปจัดแสดงยังจังหวัดต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของสาธารณชนในวงกว้าง ชุดนิทรรศการประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ทั้งนี้ การเปิดนิทรรศการที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นการจัดแสดงนิทรรศการแห่งแรกในปีการดำเนินโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีกำหนดนำชุดนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดงยังจังหวัดอื่น ๆ อีก ๑๖ จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

             ๓.  คณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอนันต์ รัตนวสิน นายอำเภอบางระกำ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และนายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด ร่วมเปิดห้องสมุดอาเซียน โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน และคณะฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมอาเซียนได้จัดทำขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

            โครงการดังกล่าวเป็นการที่กรมอาเซียนจะเข้าไปจัดสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ โดยข้างในห้องสมุดดังกล่าวจะประกอบไปด้วยหนังสือ และสื่อที่เกี่ยวกับอาเซียน โดยการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนที่โรงเรียนบ้านปลักแรดเป็นการจัดสร้างแห่งแรกในปีการดำเนินโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ซึ่ง กรมฯ ได้กำหนดจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนในต่างจังหวัด ไว้ ๑๐ แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ