พิมพ์

TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10

เขียนโดย วิทยาลัยอี.เทค on . ในหมวดหมู่ ASEAN เรียนรู้อาเซียน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "อาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป" ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ

           รองอธิบดีกรมอาเซียนกล่าวว่า ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาค อาเซียนต้องพยายามรักษาความเป็นแกนกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus – ADMM-Plus) เป็นต้น

           ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน และความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ ต้องให้เกิดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค ไทยจะไม่คำนึงถึงแค่เพียงปัจจัยทางการเมืองและผลประโยชน์ภายในเท่านั้น แต่จะคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคด้วย รวมทั้งบรรทัดฐานและค่านิยมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา