พิมพ์

กู้ต่อเนื่องปีการศึกษา 2560

เขียนโดย ฐาปนีย์ อนุกูลเวช on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกองทุนและสวัสดิการรถรับฟรี

นักศึกษาชั้น ปวช1 ปวช .2 และ ปวส 1 ที่จะกู้ต่อเนื่องปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการเรียนเกราดเฉลียไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องทำกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงในปีการศึกษา 2559 คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ 2 เรืองนี้จะไม่สามารถกู้ต่อเนื่องปีการศึกษา 2560 ได้ ขอให้นักศึกษาไปรับแบบฟอร์มการทำจิตอาสาที่ห้องกองทุน และขอให้ตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00