พิมพ์

การผ่อนผันทหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เขียนโดย ทวีศักดิ์ สามารถกิจ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายกิจกรรม

1.การผ่อนผันทหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

                ทางฝ่ายกิจกรรมวิทยาลัยฯ จะทำเรื่องผ่อนผันทหารให้กับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ

ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2539. ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังนี้

                1.สำเนาบัตรนักศึกษา             จำนวน 2 ฉบับ

                2.สำเนา สด.9                         จำนวน2 ฉบับ

                3.สำเนาหมายเรียก                  จำนวน2 ฉบับ

                4.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ

                5.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา  จำนวน2 ฉบับ

นักศึกษานำเอกสารส่งที่ อาจารย์จรรยา สันทาลุนัย ฝ่ายกิจกรรม อาคาร1 ตั้งแต่วันที่ 1.ก.ค.59 ถึง สิ้นสุดวันที่ 24.ก.ย.59

เวลา 8.30-16.00 น. ติดต่อสอบถามโทร 08-8809-6028