พิมพ์

จะให้โรงเรียนออกใบรับรองเตรียมอะไรบ้าง

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

                                ทำใบรับรอง
ใบรับรอง ปวช.3
       1.  กรอกแบบสอบถาม ลงในแบบฟร์อม ทบ.9 (รับได้ที่ฝ่ายทะเบียน)
       2.  ให้ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาค/หัวหน้าแผนก เพื่อให้คำปรึกษาและเซ็นชื่อ
       3.  นำแบบฟร์อม ทบ.9 ส่งที่ฝ่ายทะเบียน พร้อม รูปถ่าย 1 รูป(รูปถ่ายถูกต้องตามระเบียบ)

ใบรับรอง ปวส.2
       1.  ส่งรูปถ่าย 1 รูป เขียนชื่อ-สกุล / รหัสนักศึกษา / ห้อง      (รูปถ่ายถูกต้องตามระเบียบ)
       2.  ส่งที่ฝ่ายทะเบียน

ใบรับรองอื่นๆ  เช่น  นำไปขอทุน หรือ ทำงาน
       1.  เขียนประวัติตนเองใน แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
       2.  แจ้งวัตถุประสงค์ ว่านำไปใช้ทำอะไร  ณ. หน่วยงานใด(ชื่อเต็ม)
       3.  เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ   ได้รับใบรับรองแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับอย่างละเอียด
หากพบข้อผิดพลาดรีบแจ้งที่ฝ่ายทะเบียนก่อนนำไปใช้