พิมพ์

รับเอกสารต่างๆแทนได้ไหม

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

กรณีขอรับ เอกสารต่างๆ แทน  ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสารนั้นรับรองเอกสารให้ถูกต้อง

ผู้รับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย และ เขียนระบุให้ชัดเจน ให้ใครเป็นผู้รับ และ รับเอกสารอะไร


**เช่น  - วุฒิการศึกษา (ใบ รบ.)
          - ใบประกาศนียบัตร  กระทรวงศึกษาธิการ
          - วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ
          - มาตรฐานวิชาชีพ
          - เกียรตินิยม
          - สพร.