พิมพ์

จะขอย้ายสาขา หรือ ภาคการศึกษา ต้องทำอย่างไร

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

ให้นักศึกษาพาผู้ปกครอง(บิดาหรือมารดา)มาปรึกษากับฝ่ายทะเบียน 
โดยคำนึงถึง
- ผ่านการฝึกงาน
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การขึ้นชั้น (ปวส.1 ขึ้นปวส.2 เกรดเฉลี่ย 1.75 ขึ้นไป)
- รายวิชาที่เรียนและไม่เคยเรียน
- ระยะเวลาเรียนที่ไม่ตรงกันระหว่าง(ภาคปกติ/ภาคเสาร์-อาทิตย์/ภาคเทียบโอน)