พิมพ์

โอนเกรดไปเรียนที่อื่นทำอย่างไร

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษาต้องติดต่อสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ โดยนำใบแจ้งผลไปเพื่อตรวจสอบรายวิชาว่าโครงสร้าง

ของหลักสูตรที่เรียนมีความแตกต่างกันหรือไม่และถ้าแตกต่างกันมาก ขอคำแนะนำว่าจะมีการปรับอย่างไร

แล้วจึงมาติดต่อฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยอี.เทค โดย

1. ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  (ขอลาออก/ถูกจำหน่าย/เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่จบ)
2. นำรูปถ่าย 2 รูป (ถูกระเบียบของวิทยาลัย) มาขอรายวิชาที่เคยเรียนที่ฝ่ายทะเบียน(รบ.ไม่จบ)
3. นำ รบ.1 ไปเทียบรายวิชากับสถาบันใหม่