พิมพ์

เรียนให้จบต้องผ่านหมดทุกวิชาหรือเปล่าครับ

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

จะจบการศึกษาได้  - ต้องไม่ติด 0 ในทุกรายวิชา และ ต้องผ่าน กิจกรรม ,มาตรฐานวิชาชีพ
                        - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
                        - ผ่านการตรวจสอบวุฒิจากโรงเรียนเดิม
                        - วิชาภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00