พิมพ์

เอกสารผิดทำอย่างไร

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

       1.ข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งแก้ไขก่อนวันทำรบ. เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทั้งนักศึกษา บิดา มารดา

กรณีแจ้งแก้ไขหลังทำรบ.แล้ว จะไม่แก้ไขให้ ให้นักศึกษาใช้ประกอบกับใบเปลี่ยน

       2.เอกสารผิดจาก    1. พิมพ์ผิด      2.ผิดที่สำเนาทะเบียนบ้าน

  กรณีที่ 1  มาขอแก้ไขที่ฝ่ายทะเบียนได้เลยโดยมากรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
  กรณีที่ 2  นำสำเนาทะเบียนบ้านติดต่อฝ่ายทะเบียน หรือไปแก้ไขทะเบียนบ้านที่อำเภอให้ถูกต้องก่อนแล้วนำมาแก้ที่ฝ่ายทะเบียน 

กรณีที่ 2 แจ้งก่อนทำรบ.