พิมพ์

ขอย้ายจากภาคปกติ ไปเสาร์-อาทิตย์ได้ไหม

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

เนื่องจากนักศึกษา ปวส.ที่เรียนภาคปกติมีความจำเป็นที่จะย้ายไปเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ด้วยเหตุผลต่างๆ นั้น ทางผู้ปกครอง และนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการของทางวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1.  การเรียนใน 1 ปีการศึกษา จะมีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
     1.1  ค่าธรรมเนียมการเรียน นักศึกษา บริหารธุรกิจ ภาคเรียนละ 6,000 บาท
     1.2  ค่าธรรมเนียนการเรียน นักศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนละ 8,000 บาท
2.  นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ การขึ้นชั้นเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.75
3.  รายวิชาฝึกงาน กรณีย้ายปี 1 ภาคเรียนที่ 2 คิด 10% ของรายวิชาของปี 1 ทั้งหมด
     กรณีย้ายปี 1 ขึ้นปี 2 ต้องผ่านการฝึกงานก่อนจึงจะได้รับอนุมัติให้ย้ายได้
4.  นักศึกษาที่ติด 0 ในรายวิชาปี 1 ไม่สามารถลงติวปรับเกรดได้เนื่องจากมีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์
     ให้แก้ไขรายวิชาที่ติด 0 ได้ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน
5.  การเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของปี 2 จะเสร็จสิ้นประมาณ 22 พ.ค. ของปีนั้นๆ การอนุมัติจบ
     วันที่ 30 เมษายน   และ รับ รบ.ต้นเดือนมิถุนายนของปีนั้น ๆ (จบไม่พร้อมกับภาคปกติ)
6.  ระเบียบการมาเรียนเหมือนภาคปกติ มีการรูดบัตรมาเรียน , เช็คการจำหน่าย (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์),
     การแต่งกาย ชุดภาคสมทบ(ชื้อได้ที่อี.เทค มาร์ท) , ผม หนวด เครา ให้ยึดระเบียบของภาคปกติ ดูที่คู่มือนัก
     ศึกษา หรือ ที่ระบบ e-student ในงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7.  เมื่อได้รับอนุมัติย้ายไปเรียนภาคสมทบแล้ว ไม่สามารถย้ายกลับมาเรียนภาคปกติได้
8.  ไม่ติดค้างชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
9.  ต้องชำระค่าทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายการเงิน เนื่องจากต้องปรับรหัสนักศึกษาใหม่ จำนวน 120 บาท