พิมพ์

จบการศึกษาแล้วรับได้เอกสารอะไรบ้าง

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

เมื่อนักศึกษาจบหลักสุตรแล้ว จะได้รับเอกสาร ต่างๆ คือ
1. วุฒิการศึกษา(ใบระเบียนแสดงผลการเรียน/รบ.1)         รับที่ฝ่ายทะเบียน
2. ใบประกาศนียบัตรกระทรวงศึกษาธิการ                      รับที่ฝ่ายทะเบียน ต้นเดือนสิงหาคม
3. มาตรฐานวิชาชีพ                                               รับที่ฝ่ายทะเบียน
4. วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ พร้อมปก                               รับที่ฝ่ายกิจกรรม
5. หนังสือรุ่น                                                        รับที่ฝ่ายกิจกรรม
6. เกียรตินิยม/แหวนรุ่น/รูปถ่าย                                  รับที่ฝ่ายกิจกรรม
7. วุฒิบัตรการฝึกอบรมที่ สพร.                                   รับที่แผนกสาขาที่เรียน