พิมพ์

เกรดน้อยโดนรีไทล์ไหมครับ

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

กรณีที่นักศึกษาเรียน 2 ภาคเรียนแล้ว ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ถึงเลื่อนชั้นจะต้องถูกรีไทล์
  ปวช.1  ขึ้น ปวช.2   ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  1.50
  ปวช.2  ขึ้น ปวช.3   ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  1.75
  ปวช.3  ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และไม่ติดวิชาใดเลย จึงจะจบหลักสูตร
  ปวส.1  ขี้น ปวส.2    ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75
 
กรณีที่เกรดน้อยกว่าที่กำหนด จะต้องถูกรีไทล์ หรือ ซ้ำปี