พิมพ์

วันรับรบ.1จบการศึกษา (วุฒิการศึกษา)

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

กำหนดการรับ วุฒิการศึกษา  

1.  นักศึกษาที่จบ โดยไม่ติด 0 , มาตรฐานวิชาชีพ ,วิชาบังคับเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0      รับ  26 มีนาคม 2559
     เกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
     นักศึกษาภาคเทียบโอน ที่จบเทอม 2/2558
2.  นักศึกษาที่จบ  ลงติวปรับเกรดชุด มีนาคม                                                      รับ    8 เมษายน 2559
3.  นักศึกษาที่จบ  ลงติวปรับเกรดชุด เมษายน                                                     รับ       พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป 
4.  นักศึกษาที่จบ  ภาคสมทบ สอบปลายภาค 21-22 พ.ค.2559                              รับ  12 มิถุนายน 2559


หมายเหตุ  ต้องไม่ติดกิจกรรม  พัฒนา การเงิน  คืนชุด  กยส.พันยอด ค้างส่งรูปถ่าย