พิมพ์

มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษาหรือเปล่า

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

การเบิกโครงการสวัสดิการของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ได้จัดสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้กับนักศึกษาทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ โดยนำเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 

 • กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต ได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท
 • กรณีอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะแขน, ขา,ดวงตา
 • สองส่วนได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท
 • ส่วนเดียว ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท
 • กรณีอุบัติเหตุเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือ คลีนิคได้รับเงินสวัสดิการตาม ความเป็นจริงกับอุบัติเหตุต่อครั้งไม่เกิน 3,000 บาท

ข้อยกเว้น

 1. การเจ็บป่วยธรรมดา จากการ ติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 2. การเล่นหรือแข่งขันกีฬา อันตราย เช่น ล่าสัตว์ป่า แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า สกี สเก็ต
 3. การฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย การทะเลาะวิวาท
 4. อาชญากรรม ภัยสงคราม อาสาสมัครในการทหาร, ตำรวจ
 5. อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใน ฤทธิ์สุรา หรือ ยาเสพติดทุกชนิด
 6. การโดยสารเครื่องบินที่มิใช่ สายการบินพาณิชย์
 7. กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการ สวัสดิการพิจารณา

ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการสวัสดิภาพนักศึกษา

 1. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
 2. สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
  • กรณีเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ มี
   - ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ
   - ใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลหรือคลีนิก(ตัวจริงเท่านั้น)
  • กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
   -ใบมรณะบัตรด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุ
   -สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   -ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริงเท่านั้น)