พิมพ์

จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ทำอย่างไร

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

การขอเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล ติดต่อฝ่ายทะเบียน-วัดผล

  • ถ่ายสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล 1 ใบ
  • ถ้าบิดา/มารดาเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดามารดามาด้วย

    นำมายื่นคำร้อง
  • นักศึกษาต้องทำบัตรใหม่ หลังจากเปลี่ยน ชื่อ/สกุล

ขั้นตอนการยื่นขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  • นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล 1 ใบ มาให้ฝ่ายทะเบียน-วัดผล (ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน)
  • ติดต่อฝ่ายพัฒนาเพื่อขอทำบัตรใหม่ (ป้องกันการมีบัตรซ้ำซ้อน หลายใบ)
  • ติดต่อฝ่ายการเงิน (ได้รับใบเสร็จ ไปแสดงเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่)
  • ห้องทำบัตร (บอกอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทำบัตร เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล) เวลาปริ้นบัตรจะได้ไม่ผิดพลาด