พิมพ์

ที่วิทยาลัยมีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาหรือไหม

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่ (หนังสือออก)ทุกคน

 • เลขที่หนังสือออก
 • วุฒิการศึกษา ใบรบ. ปพ 1:3(ม.3) , ปพ 1:4(ม.6) , ปพ 1 ปวช 45(ปวช.3)
 • ใบรายชื่อนักศึกษาที่มาเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนเดิมทำเครื่องหมายลงในช่อง ว่าจบการศึกษาหรือไม่จบการศึกษา

หนังสือนำ และใบ รบ. แนบด้วยกัน เรียนเลขที่ รบ. ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้าย ใส่ซองที่จ่าหน้า ลงทะเบียนของทางไปรษณีย์
พิมพ์ใบเหลืองกับซอง เพื่อนำส่ง พิมพ์ใบส่งไปรษณีย์  (กรณีส่งตรวจสอบครั้งแรกแล้วยังไม่ส่งกลับ จะส่งครั้งที่ 2 )

เอกสารที่ส่งไปตรวจสอบยังสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาตามไฟล์เอกสารแนบด้านท้ายเอกสารนี้

 วิธีการส่งใบตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 • ส่งทางจดหมาย
 • ส่งทาง Fax 
 • ส่งทาง E-mail 
 • นักศึกษาถือไปเอง

ผลตรวจสอบวุฒิส่งกลับมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  231 ม.2 ต.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

 • สแกนใบเหลืองตอบรับการตรวจสอบวุฒิ(ใบลงทะเบียนตอบรับตรวจสอบวุฒิ)
 • ใบรายชื่อนักศึกษาที่ตรวจสอบวุฒิกลับมา

ผลตรวจสอบวุฒิการศึกษากลับมาแล้ว นำมาบันทึกเก็บข้อมูล

 • คืนใบ รบ.ตัวจริงนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนตรวจวุฒิ  โทร.083-206081 ต่อ 177  FAX:038-789093
 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานอื่น(หนังสือเข้า)

รับหนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากฝ่ายเลขา(ลงคุมยอดหนังสือเข้า)
เป็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
เอกสารแนบมา

 1. ใบปะหน้า
 2. ผลการเรียน(สำเนา)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 4. ซองจดหมายส่งกลับ

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษา ออกเลขหนังสือส่งออก และส่งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษากลับ
วิธีส่งผลขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 1. ส่งทางไปรษณีย์เป็นจดหมายติดอากรแสตมป์ส่งต้นสังกัด
 2. ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 7 วัน หลังได้รับหนังสือเข้า
 3. มารับด้วยตัวเอง