พิมพ์

จะลาออกทำอย่างไร

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

นักศึกษาที่ต้องการลาออกเนื่องจากไม่สามารถศึกษาต่อได้หรือมีกิจธุระจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ นักศึกษาต้องติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล เพื่อขอทำเรื่องลาออกโดยมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

  1. นักศึกษา/ผู้ปกครอง(ที่เป็นบิดา,มารดา หรือบุคคลที่มาเซ็นมอบตัวให้) ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนมาด้วย
  2. มาติดต่อฝ่ายทะเบียน-วัดผล
  3. ยื่นคำร้อง การขอลาออก
  4. ผู้ปกครองเซ็นชื่อ
  5. ฝ่ายการเงินเซ็นชื่อ
  6. ฝ่ายทะเบียนอนุมัติการลาออก