พิมพ์

วันอนุมัติจบของผู้สมัครเรียน

เขียนโดย ภูไทย รุ่งศิริธนะกร on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

     นักศึกษาที่มาสมัครเรียน   วันอนุมัติจบการศึกษาในใบ ปพ.(วุฒิการศึกษาที่โรงเรียนเดิมออกให้) ที่จะนำมาเป็นหลักฐานศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1   ต้องมีวันจบ ไม่เกินวันที่  15 พฤษาคม  และศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2 ไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม