พิมพ์

เรียนอย่างไรจะจบหลักสูตรและไม่ถูกจำหน่าย

เขียนโดย แน่งน้อย กลิ่นชู on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ตามระเบียบว่าด้วย การประเมินผลการเรียนของกรมอาชีวศึกษา โดยวิธีวัดผล แบบอิงเกณฑ์ การประเมินผลการเรียน ได้ใช้ตัวเลขแสดง ระดับผลการเรียน แต่ละรายวิชาดังนี้

 
คะแนน เกรด เกณฑ์

80 ขึ้นไป
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

4.o
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

 นักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ถือว่า สอบได้ และนับจำนวน หน่วยกิจ ของรายวิชานั้น ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนระดับคะแนน 0,ข.ร.,ท.,ม.ผ. ให้เรียนซ้ำ(รีเกรด) รายวิชานั้น

 เกณฑ์การพิจารณาขึ้นชั้นเรียน
ระดับ ปวช.

 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียน (1ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 1.50 จึงมีสิทธิ์ขึ้นชั้น ปวช.2
 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสมสม 4 ภาคเรียน (2ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 1.75 จึงมีสิทธิ์ขึ้นชั้น ปวช.3
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (3ปีการศึกษา)     ไม่ต่ำกว่า 2.00

ระดับ ปวส.

 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสมสม 2 ภาคเรียน (1ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 1.75 จึงมีสิทธิ์ขึ้นชั้น ปวส.2
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (2ปีการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 

เกณฑ์การจบหลักสูตร

 1. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญหมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรีครบตามที่กำหนด ไว้ในหลักสูตร
 2. จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม โครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
 3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด
 5. ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
 6. ปวช.รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 และ ภาษาจีนพื้นฐาน 2 ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
 7. ปวส. รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน

 1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน แต่ละรายวิชา
 2. ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติหมด 100 คะแนน ต่อภาคเรียน
 3. ไม่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค้างชำระเงินค่ากิจกรรมต่างๆ
 4. ไม่ค้างการส่งคืนอุปกรณ์ต่างๆ
 5. ไม่ค้างหนังสือห้องสมุด
 6. มีบัตรประจำตัวนักศึกษา
 7. เข้าห้องสอบตรงเวลาหรือล่าช้าไม่เกิน 15 นาทีของเวลาสอบในรายวิชานั้น