พิมพ์

การลาป่วย - ลากิจ ของนักศึกษาภาคปกติ

เขียนโดย นิรมล สุขประเสิร์ฐ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ในกรณีนักศึกษาหยุดเรียนเช่น ลาป่วย,ลากิจ  ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

กรณีลาป่วยหรืออุบัติเหตุ

-          ต้องมาขอใบลาภายใน 7วันนับตั้งแต่วันที่มาเรียนหลังจากที่หยุดเรียนแล้ว

-          ใบลาต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชลเท่านั้น

-          เมื่อขอใบลาแล้วต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน(จึงจะได้คะแนนเวลาเรียนคืน )

กรณีลากิจ

-          ต้องมาขอใบลาล่วงหน้า

-          ใบลาต้องแนบเอกสารหลักฐานเช่น  คำรับรองของผู้ปกครองในสำเนาบัตรประชาชน

-          กรณีลากิจจะไม่ได้คะแนนเวลาเรียนคืนยกเว้นกรณีพิเศษอยู๋ในดุลพินิจของ  อ.ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการทำใบลา

  1. นศ. มาติดต่อขอใบลาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อ.นิรมล,อ.เกศสุดา ,อ.อรวรรณ)
  2. กรอกข้อมูลเหตุผลที่ลา,วันที่ลา,วิชาในวันที่ต้องการลา  (กรณีลามากว่า 1 วันวันหากมีรายวิชาที่ซ้ำกันให้เขียนแค่ครั้งเดียว)
  3. นำใบลาไปให้อาจารย์แต่ละรายวิชาเซ็นรับทราบให้ครบทุกรายวิชาที่หยุดเรียน
  4. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบ
  5. นักศึกษาเซ็นชื่อให้เรียบบร้อย
  6. ส่ง อาจารย์นิรมล  สุขประเสริฐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา