พิมพ์

ขั้นตอนการขอบัตรแทน

เขียนโดย นิรมล สุขประเสิร์ฐ on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ในกรณีที่นักศึกษาลืมบัตรให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา 12 หลัก เช่น 563130787796
  2. ใส่ password 8 หลัก (เป็นวันเดือนปีเกิดเท่านั้น)  เช่น 01122540 (วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540)
  3. ตรวจสอบว่าหน้าจอโชว์ชื่อ-สกุล ถูกต้องไหม  ถ้าถูกต้อง กดยืมยัน
  4. รอรับสริปบัตรแทน (บัตรแทนมีอายุการใช้งานได้เพียง 1 วันคือวันที่ออกบัตรแทนเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • การขอบัตรแทนในแต่ละครั้งจะถูกหักคะแนนพฤติกรรม 3 คะแนน
  • การขอบัตรแทนในช่วงสอบกลางภาค หรือ ช่วงปลายภาค จะขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น