พิมพ์

ขั้นตอนการลากลับบ้าน

เขียนโดย อรวรรณ แสงทับทิม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรณีลากิจ

  1. ขอใบลาจากฝ่ายพัฒนาฯ เพื่อนำไปให้อ.ผู้สอนในคาบที่นศ.ยังไม่ได้เรียนเซ็นต์ เมื่อเสร็จแล้วนำไปให้อ.ที่ปรึกษาเซ็นต์รับทราบด้วย
  2. นำใบลาตามข้อ 1. มาพบฝ่ายพัฒนาฯ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย

กรณีลาป่วย

  1. เบื้องต้นนศ.ต้องไปติดต่อห้องพยาบาลเพื่อดูอาการเบื้องต้น เมื่อห้องพยาบาลเห็นสมควรให้ลากลับบ้าน ห้องพยาบาลจะโทรแจ้งอ.ฝ่ายพัฒนาฯรับทราบ
  2. นศ.ต้องมาติดต่อรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยที่ฝ่ายพัฒนาฯ
  3. กรณีที่มีใบรับรองแพทย์ ให้มายื่นเรื่องที่ฝ่ายพัฒนาฯ ภายใน 3 วัน หลังจากไปพบแพทย์