พิมพ์

ขัั้นตอนการแก้ไขคะแนนพฤติกรรมนักศึกษา

เขียนโดย ไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  • ระยะเวลาแก้ไขไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ถูกหักคะแนน
  • นักศึกษาต้องตรวจดูคะแนนของนักศึกษาว่าถูกหักคะแนนเรื่องอะไร
  • ติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อรับใบบันทึกขอแก้ไขคะแนนพฤติกรรม
  • นักศึกษานำใบแก้ไขคะแนนไปให้ อ.ประจำวิชา
  • นำใบแก้ไขคะแนน ให้ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าแผนก และ หัวหน้าภาค เซ็นรับทราบ
  • นำใบแก้ไขคะแนนส่งคืนฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อรับแบบฟอร์มแก้ไขคะแนนความประพฤติกรรม
  • นำใบแก้ไขคะแนนส่งให้อ.ฝ่ายพัฒนาฯ เสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อ.ไพโรจน์) เซ็นอนุมัติแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่แก้ไขคะแนนพฤติกรรมที่ถูกหัก