พิมพ์

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 คิดเวลาเรียนหรือไม่

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

เริ่มคิดเวลาเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ค่ะ