พิมพ์

มาสอบกลางภาคไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

สัปดาห์สอบกลางภาคมาสอบไม่ได้ หากมีหลักฐานให้นำมายื่นที่ฝ่ายวิชาการก่อนสัปดาห์สอบ หรือกรณีเจ็บป่วย ให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมายื่นที่วิชาการในวันแรกที่มาวิทยาลัย