พิมพ์

วันที่ 7 ส.ค.59 ภาคสมทบเรียนหรือไม่

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ภาคสมทบหยุดเรียน เพื่อให้นักศึกษาไปลงประชามติ ส่วนตารางเรียนของนักศึกษา จะมีการปรับในบางห้อง ซึี่งได้ประสานกับอาจารย์ผู้สอน หากเอกสารพร้อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งบนระบบและแฟ้มในห้องนักศึกษา