พิมพ์

การเรียน Rosetta Stone ของปวช.2,3 ปวส.1,2 ในภาคเรียนที่ 1/2559

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

ปวช.2,3 ปวส.1,2 กำหนดให้เรียน Rosetta Stone นอกเวลา โดยจัดเป็นรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องเรียนให้ผ่าน ตาม link นี้ https://e-org.e-tech.ac.th/e-org/depart/academic/index.php?option=com_content&view=article&id=556