พิมพ์

ติวปรับเกรดวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เรียนหรือไม่

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

ติวปรับเกรดวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ไม่มีเรียน  มีการปรับเปลี่ยน โดยวิชาแคลคูลัส ย้ายไปเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ย้ายไปเรียนวันที่ 25 กันยายน 2559 รายละเอียดดูได้บนระบบของวิทยาลัย และบอร์ดข้างอาคาร 9 ค่ะ