พิมพ์

เปลี่ยนแปลงวันเรียนของภาคสมทบ

เขียนโดย พรทิพย์ หวานชะเอม on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายวิชาการ/วิชาชีพ

ด้วยปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2559 ได้กำหนดให้วันที่ 27 พ.ย. 59 เป็นวันกีฬาสี แต่ทางวิทยาลัยไม่ได้จัด จึงขอปรับเปลี่ยนตารางสอน โดยนำตารางเรียนของวันที่ 4 ธ.ค. 59 มาเรียนวันที่ 27 พ.ย. 59 และกำหนดให้วันที่ 4 ธ.ค. 59 เป็นวันหยุด