พิมพ์

บัตรนักศึกษาหาย บัตรสแกนไม่ติด จะทำอย่างไร

เขียนโดย ชุติมา ผาสุข on . ในหมวดหมู่ ฝ่ายเลขาผู้อำนวยการ

-บัตรนักศึกษาหาย ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ถ้าในบัตรมีเงิน  ให้รีบแจ้งอายัติเงินที่ห้องถ่ายรูป กับ อ.จุฬาลักษณ์

2. ชำระเงินค่าทำบัตรใหม่ ๑๒๐ บาท ที่ บริษัท อีเทค จำกัด และนำใบเสร็จไปที่ห้องทำบัตร ผู้รับผิดชอบจะพิมพ์บัตรใหม่ให้ทันที พร้อมกับโอนเงินในบัตรใบเก่า (ถ้ามี) ให้

3.ถ้าต้องการถ่ายรูปใหม่ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบก่อนที่จะพิมพ์บัตร

                                          *********************************

-บัตรสแกนไม่ติด ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. นำบัตรที่สแกนไม่ติดไปที่ห้องทำบัตร ผู้รับผิดชอบจะเช็คข้อมูลว่า เกิดจากชิพเสีย หรือไม่ 

2.  ถ้า ชิพเสีย นักศึกษาต้องทำบัตรใหม่ โดยชำระเงิน ๑๒๐ บาท ที่ บริษัท อีเทค จำกัด และนำใบเสร็จไปที่ห้องทำบัตร ผู้รับผิดชอบจะพิมพ์บัตรใหม่ให้ทันที