รายวิชาที่กำลังจัดทำ
  • การตลาด
    • ธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ (CMS Moodle)
  • คอมพิวเตอร์
    • ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CMS Moodle)
    • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (CMS CWTools)
Blog E-Learning
Blog โพสล่าสุด
หลักเกณฑ์การประเมิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ไพเราะ ราชสมบูรณ์   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผล  มีหลักการดำเนินการดังนี้

1. หลังจากที่อาจารย์ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจัดทำสื่อ จากคณะกรรมการชุด ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์จะได้รับ ค่าตอบแทน 30%  ให้อาจารย์ดำเนินการออกแบบ เนื้อหา  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเนื้อหานั้น มาส่งที่ อาจารย์ไพเราะ เพื่อจะได้นำเข้าที่ประขุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2  ประกอบด้วย 
             - หัวหน้าภาคที่อาจารย์สังกัดอยู่   จำนวน 1 ท่าน
               หัวหน้าแผนกของท่านเอง        จำนวน 1 ท่าน
               หัวหน้าศูนย์พัฒนามัลติมีเดียฯ    จำนวน 1 ท่าน

2. คณะกรรมการจะมีแบบประเมิน คนละ 1 ชุด   ดูตัวอย่างแบบประเมิน

     กรณี ที่ประเมินแล้วไม่ถึงเกณฑ์ (น้อยกว่า 3.00) จะมีข้อแนะนำให้อาจารย์นำกลับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แล้วมาส่งใหม่อีกครั้ง  (รับค่าตอบแทน 30%)

3. หลักจากได้ ออกแบบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสื่อ E-Learning ได้ทันที  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำบันทึกแจ้ง มาที่อาจารย์ไพเราะ เพื่อให้คณะกรรมการชุดที่ 3  ประกอบด้วย

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
- หัวหน้าศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษา
- อาจารย์มานะ เนตรคำ
- อาจารย์ปาน สุระ

เพื่อทำการเข้าไปทดลองใช้และตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ รวมทั้งการออกแบบสื่อ    (รับค่าตอบแทน 40%)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๕:๕๐ น.