บทเรียน Online
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
[โดย : อาจารย์สมชาย เอี่ยมสะอาด] ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพ ของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน
3021
2   Link   มารยาทและการสมาคม
[โดย : อาจารย์วีราภรณ์ อุทัย]
629
3   Link   ห้องสมุดและการเรียนรู้
[โดย : อาจารย์พิสมัย แก้วมณี]
1261
4   Link   วิทยาศาสตร์ 4
[โดย : อาจารย์อัจฉรา พลายเวช] ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าการผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการ
ทำงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อนแสงสว่างและพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน
พลังงานในการดำรงชีวิตระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประยุกต์จากจุลทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลิตทางการเกษตร
1582
5   Link   การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
[ อาจารย์พัชรินทร์ วงศ์จันทร์ ]
763
6   Link   มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของมอเตอร์
[อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์]
กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การเริ่มเดินมอเตอร์การกลับ ทางหมุน
การต่อวงจรมอเตอร์ต่า่งๆ สัญญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุม การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและป้องกัน
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การต่อวงจร
ขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์และมอเตอร์ 3 เฟส ต่อสายวงจรการเริ่มเดินและกลับทางและกลับทางหมุน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 เฟส และ 3เฟส
2351
7   Link   การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นเบื้องต้น
[ อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ ]
891
8   Link   งานตะไบ
[อาจารย์ สุเมธ สุโมตยะกุล]
1103
9   Link   การตรวจสอบอุปกรณ์งานควบคุม
[ ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ ]
926
10   Link   เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อน
[ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์]
869
11   Link   การโฆษณา
[สุดเขต หนูรอด]
597
12   Link   คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
[ชุติมา หิรัญอร]
835
13   Link   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
[กิ่งทอง พานิชสุโข]
704
14   Link   อุปกรณ์อิเล็กส์ทรอนิกส์และวงจร
[ประเสริฐทรัพย์ ถาวรพินิจกุล]
864
15   Link   ออปแอมป์
[พจน์ อนุกูลเวช และ อุเทน โชติเชื้อ]
816
16   Link   ศิลปการขาย
[บรรจง รัตนเลิศ]
630
17   Link   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
[ศิริวรรณ จิตต์บุญ]
1153
18   Link   ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
[อาจาย์สุธาสินี วิถีธรรมศักดิ์ ]ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังงานภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญ
ประสิทธิภาพและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญประสิทธิภาพของการเขียน
ในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจ้งการปฎิิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การอกแบบ
ฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม
และประยุกต์ใช้
7509
19   Link   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
[อาจาย์บุญส่ง บุญสืบ ]
967
20   Link   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
[อาจาย์จันทิรา ธนสงวนวงศ์ ]
7320
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL